+46 703 40 19 18 - marinan@dockanmarina.se

Malmö booked.net
+C

Home » Parkering

Parkering

Parkeringskort för innehavare av båtplats i Dockan Marina

Parkeringskorten säljs endast till båtplatsinnehavare som inte är boende i Dockan eller Västra Hamnen. Båtplatsinnehavaren kan köpa ett parkeringskort per båtplats. Parkeringskorten är endast giltiga på parkeringsplats nummer 282 som är belägen framför huvudentrén till Mercedeshuset. Parkeringskorten är endast giltiga på parkeringsrutor som är tillgängliga för allmänheten och som inte är reserverade.

Allmänna villkor

 • Avställda fordon, fordon med körförbud eller fordon som kan medföra sanitär olägenhet får ej uppställas på parkeringsområdet.
 • Endast personbilsregistrerade fordon får uppställas.
 • Endast ett fordon får uppställas per parkeringsplats.
 • Uppställning får endast ske inom markerad plats.
 • Inga reparations- och/eller justeringsarbete får utföras inom parkeringsområdet.
 • Dockan Exploatering AB förbehåller sig rätten att ändra priset för parkeringskortet ifall detta avtal förlängs till att gälla ytterligare år.
 • Ni ansvarar för all skada som uppstår inom parkeringsområdet genom Er eller av Er anlitade persons vållande.
 • Överträdelse av ovanstående bestämmelser, juridisk skyltning inom området och information på parkeringskortet debiteras med en kontrollavgift.

Skäl för uppsägning

 • Dockan Exploatering AB förbehåller sig rätten att säga upp detta parkeringsavtal om inte de allmänna villkoren följs eller det pga utrymmesbrist, upphörande av parkeringsområde, förändringar eller dylikt gör att avtalet måste sägas upp.
 • Upplåtelse i andra hand.
 • Parkeringskortet missbrukas.
 • Parkeringsavtalet upphör att gälla om innehavarens tillsvidareavtal med Dockan Exploatering AB om förhyrande av båtplats i Dockan Marina upphör. Parkeringskortet skall i sådant fall omedelbart återlämnas till Dockan Exploatering AB. Om kortet inte återlämnas kommer detta att spärras utan dröjsmål.

Ansvarsbegränsning

 • Dockan Exploatering AB är inte ersättningsskyldig för händelser som denne inte är vållande till.
 • Force Majeure: Dockan Exploatering AB fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av parkeringsavtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om Dockan Exploatering AB:s åtaganden inte alls, eller endast till onormalt hög kostnad, kan fullgöras på grund av krigshändelse, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som upplåtaren inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Underhåll samt användning av parkeringsytan till andra ändamål

 • Dockan Exploatering AB är inte skyldig till prisnedsättning eller att ordna ersättningsplatser vid reparationer eller sedvanligt underhåll av fastigheten/parkeringsområdet eller om parkeringsområdet tillfälligtvis måste användas till annat ändamål än parkering. Det åligger dock Dockan Exploatering AB att i god tid underrätta kunderna om när och under vilken tid arbetena skall utföras eller området användas för annat ändamål än parkering. Underrättelse om detta sker via e-post om det är möjligt samt på nyhetsbloggen på www.dockanmarina.se.

Parkeringsvillkor

 • Parkeringsvillkor gäller enligt baksida på parkeringskortet.

Betalning

Betalning och avhämtning av parkeringskortet sker i hamnkontoret under öppettider. Kortet för 2019 kostar 400 kr.

 

Fasta båtplatser och gästhamn mitt i Malmö city!